Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

na zákazku s názvom

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov“

prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie

 

 1. Identifikácia prijímateľa/zadávateľa:

 

Obchodné meno: Hi-Reklama, s.r.o.

Sídlo: Komenského 11/A, 040 01 Košice

IČO: 36199451

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Probstner – konateľ

(ďalej len „zadávateľ“)

 

 1. Predmet zákazky:

 

Názov zákazky: ,, Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov“

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovarov

 

 1. Dátum lehoty na predkladanie ponúk:

 

Do 22.02.2019 do 10:00 hod.

 

 1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta.

 

 1. Dátum vyhodnotenia cenových ponúk:

 

Dňa 22.02.2019 o 11:00 hod.

 

 1. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov:

 

P. č.

Identifikácia oslovených potenciálnych uchádzačov

Dátum a spôsob doručenia výzvy na predkladanie ponúk

1.

HSW Signall s.r.o.,

F. V. Veselého 2635/15,

193 00 Praha 9, Česká republika

IČO: 46 353 119

12.02.2019 – email

2.

FOR SIGN s.r.o.
Na Kope IX. 890/13,

040 16 Košice – Myslava

IČO: 44 956 576

12.02.2019 – email

3.

Spandex s.r.o.,

Zátišie 10/a, 831 03 Bratislava

IČO: 17 330 386

12.02.2019 – email

 

Zadávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 12.02.2019 na svojej webovej stránke https://www.hireklama.sk/sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk a zároveň ju zaslal v ten istý deň na email zakazkycko@vlada.gov.sk .

 

 1. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku

 

P. č.

Identifikácia uchádzača

Dátum a spôsob predloženia cenových ponúk

Cenová ponuka za celý predmet zákazky bez DPH

Poradie

1.

HSW Signall s.r.o.,

F. V. Veselého 2635/15,

193 00 Praha 9, Česká republika

IČO: 46 353 119

15.02.2019

13:20 hod.

osobne

332.404,00

1.

2.

FOR SIGN s.r.o.
Na Kope IX. 890/13,

040 16 Košice – Myslava

IČO: 44 956 576

22.02.2019

09:33 hod.

mailom

339.000,00

2.

3.

Spandex s.r.o.,

Zátišie 10/a, 831 03 Bratislava

IČO: 17 330 386

22.02.2019

09:38 hod.

osobne

368.204,00

3.

 

 1. Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí doručili ponuku:

 

Zadávateľ v bode 5 Výzvy na predkladanie ponúk požadoval nasledovné:

5.1.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar t.j. výpis z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR alebo ekvivalentný doklad vydávaný v inom štáte nie starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne overená kópia);

 

HSW Signall s.r.o.

Uchádzač predložil:

Originálne vyhotovenie výpisu z Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze vydaného dňa 14.01.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky účasti.

 

FOR SIGN s.r.o.

Uchádzač predložil:

Sken originálneho vyhotovenia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I vydaného dňa 22.11.2018, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky účasti.

 

Spandex s.r.o.

Uchádzač predložil:

Uchádzač nepredložil žiaden doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti. Na základe uvedeného si zadávateľ na webovej stránke Obchodného registra preveril splnenie podmienky účasti a konštatuje, že uchádzač je oprávnený dodávat tovar, ktorý je predmetom zákazky. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4134&SID=2&P=0

Keďže uchádzač ponúkol najvyššiu cenu za dodanie predmetu zákazky, zadávateľ ho nebude žiadať o doplnenie chýbajúceho dokladu, resp. vylučovať, za nepredloženie dokladu.

 

 1. Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačov, ktorí doručili ponuku

 

Zadávateľ požadoval v bode 5.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovné:

 

5.1.3 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazy – predloženie vyplnenej tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Výzvy a predloženie technického listu či obdobného dokumentu k predmetu zákazky s uvedením technických parametrov (uchádzač môže predložiť aj fotografiu ponúknutého tovaru);

 

HSW Signall s.r.o.

Uchádzač predložil:

Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk a fotografiu ponúknutého tovaru , ktoré sú v súlade s požiadavkami na predmet zákazky zadanými zadávateľom vo Výzve.

 

FOR SIGN s.r.o.

Uchádzač predložil:

Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk a fotografiu ponúknutého tovaru, ktoré sú v súlade s požiadavkami na predmet zákazky zadanými zadávateľom vo Výzve.

 

Spandex s.r.o.

Uchádzač predložil:

Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk a fotografiu ponúknutého tovaru, ktoré sú v súlade s požiadavkami na predmet zákazky zadanými zadávateľom vo Výzve.

 

 1. Posúdenie splnenia obsahových náležitostí ponuky uchádzačov, ktorí doručili ponuku:

 

Zadávateľ požadoval v bode 5.1.1 a 5.1.4 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovné:

5.1.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym orgánom uchádzača), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy

5.1.4 Zmluva o dielo – predloženie vyplnenej a podpísanej Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy), prílohy zmluvy sa nepredkladajú do ponuky, predkladá ich až úspešný uchádzač k podpisu zmluvy;

 

HSW Signall s.r.o

Uchádzač predložil:

Všetky doklady požadované v bodoch 5.1.1 a 5.1.4. výzvy.

 

FOR SIGN s.r.o

Uchádzač predložil:

Všetky doklady požadované v bodoch 5.1.1 a 5.1.4. výzvy.

 

Spandex s.r.o.

Uchádzač predložil:

Všetky doklady požadované v bodoch 5.1.1 a 5.1.4. výzvy.

 

 

 1. Úplné vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie:

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a obsahových náležitostí ponuky zadávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponúk na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH, v členení cena bez DPH, sadzba DPH v % a konečná cena s DPH. Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom vrátane DPH. Na základe vyššie uvedeného kritéria sa úspešným uchádzačom s najnižšou cenou stala spoločnosť:

 

HSW Signall s.r.o., >

F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9, Česká republika

IČO: 46 353 119

s cenou 332.404,00 EUR bez DPH za celý predmet zákazky, čím sa umiestnil na základe stanoveného kritéria vyhodnotenia na prvom mieste v poradí.

_______________________

Na druhom mieste v poradí sa umiestnil uchádzač FOR SIGN s.r.o., IČO: 44 956 576,
Na Kope IX. 890/13, 040 16 Košice - Myslava, ktorý ponúkol za dodanie predmetu zákazky 339.000,00 EUR bez DPH.

_______________________

Na treťom mieste v poradí sa umiestnil uchádzač Spandex s.r.o., IČO: 17 330 386, Zátišie 10/a, 831 03 Bratislava, ktorý ponúkol za dodanie predmetu zákazky 368.204,00 EUR bez DPH.


 

Zadávateľ ďalej konštatuje , že uchádzač HSW Signall s.r.o. je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora – platný zápis príloha predmetnej zápisnice. https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/21862


 

Z uvedeného dôvodu zadávateľ vyzve úspešného uchádzača HSW Signall s.r.o. na podpis Zmluvy ako výsledku prieskumu trhu na daný predmet zákazky.

 

Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky.

 

 

 

 

 

........................................................

Ing. Róbert Probstner

konateľ

 

Výzva na predkladanie ponúk