Výzva na predkladanie ponúk

v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky

 

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov“

 

Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie

(ďalej len „Výzva“)

 

Zodpovedný za opis predmetu zákazky, za stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti a obchodných podmienok:

 

Košice, dňa 11.02.2019

 

Ing. Róbert Probstner,

konateľ

Hi-Reklama, s.r.o.

 

Február

2019

 

Časť I.

Všeobecné informácie

 

Príloha č. 1. ZMLUVY Identifikačné údaje:

 

  1. Identifikácia prijímateľa/zadávateľa:

Obchodné meno: Hi-Reklama, s.r.o.

Sídlo: Komenského 11/A, 040 01 Košice

IČO: 36199451

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Probstner – konateľ

(ďalej len „zadávateľ“)

Email: rprobstner@hireklama.sk

Mobil: + 421 905 617 927

 

 

Príloha č. 2. ZMLUVY Predmet zákazky:

 

  1. Názov predmetu zákazky:

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov“

  1. Druh zákazky:

Zákazka na dodanie tovarov.

  1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup digitálnej priemyselnej tlačiarne - 1ks spolu so softvérovým balíkom k tlačiarni. Predmet zákazky je spojený s dodávkou tovaru, inštaláciou tovaru a zaškolením obsluhy v mieste dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky.

  1. Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuky možno predkladať na celý predmet zákazky.

  1. Forma vzniku záväzku:

Na základe výsledkov tohto prieskumu trhu bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy.

 

3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

 

  1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Hi-Reklama, s.r.o., Komenského 12/A, 040 01 Košice, Slovenská republika.

  1. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

 

 1. Zdroj finančných prostriedkov:

 

 1. Zákazka bude financovaná:
  1.1 z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
  1.2 z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04,
  1.3 z vlastných zdrojov zadávateľa,

 2. Platba za plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene euro (EUR), bankovým prevodom na účet.

 3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy – Návrh Kúpnej zmluvy.

 4. Spôsob určenia ceny:

  4.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  4.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
  4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
  • Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
  • Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
  • Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

  4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

   

 

3. Variantné riešenia:

 

 1. Neumožňuje sa predloženie variantných riešení.

 

Časť II.

Vypracovanie a predkladanie ponúk

 

4. Obsah ponuky:

 

 1. Zadávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke nasledovné doklady:
  1.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym orgánom uchádzača), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy;
  1.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar – čo uchádzač preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra, nie starší ako 3 mesiace (postačuje predloženie kópie alebo scanu dokladu);
  1.3 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazy – predloženie vyplnenej tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Výzvy – uchádzač v predmetnej tabuľke vyplní ním ponúknuté technické parametre (uchádzač môže predložiť aj technický list, či obdobný dokumentu k predmetu zákazky s uvedením technických parametrov, fotografií alebo technických nákresov ponúknutého tovaru);
  1.4 Kúpna zmluva – predloženie vyplnenej a podpísanej Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy (uchádzač nepredkladá prílohy zmluvy, tie predloží až úspešný uchádzač k podpisu zmluvy);

 

5. Predkladanie a vyhodnotenie ponúk:

 

 1. Uchádzač je povinný predložiť ponuku s dokladmi podľa bodu 6 tejto Výzvy, a to najneskôr do 22.02.2019 o 10:00 hod.

 2. Uchádzač doručí ponuku poštou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla zadávateľa, ktorá je uvedená v bode 1.1 tejto Výzvy alebo emailom.

 3. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

 4. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
  4.1 Ponuka je doručená na emailovú adresu: rprobstner@hireklama.sk alebo ejanitorova@hireklama.sk. Do predmetu emailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – „Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov
  4.2 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť uchádzačom predložené doklady podľa bodu 6.1 tejto Výzvy, ktoré musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
  4.3 Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného emailu na email kontaktnej osoby zadávateľa je max. 10 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje tento limit, zadávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť zadávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „Hi-Reklama“, 2. časť cenovej ponuky - „Hi-Reklama“ a atď.

 5. Ponuku predložená v listinnej podobe:
  5.1 Uchádzač doručí ponuku osobne, poštou alebo kuriérom na adresu sídla zadávateľa, ktorá je uvedená v bode 1.1. tejto Výzvy. Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov
  5.2 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).
  5.3 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť uchádzačom predložené doklady podľa bodu 6.1 tejto Výzvy, ktoré musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu zadávateľa.

 6. Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená podpisom štatutárneho orgánu uchádzača alebo ním poverenej osoby s uvedením dátumu vyhotovenia cenovej ponuky.

 7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.02.2019 o 11:00 hod. v sídle zadávateľa. Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné.

 

Časť III.

Vyhodnocovanie ponúk

 

6. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

 

 1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta.

 2. Poradie uchádzačov sa určí vyhodnocovaním ponúk, a to porovnaním výšky navrhnutých ponúknutých cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa predložených ponúk vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku.

 3. V prípade, ak bude cenová ponuka aj napriek pokynom zadávateľa predložená v inej mene ako EUR bude prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR zadávateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene uchádzačom a prepočet potvrdí svojím podpisom).

 

7. Vyhodnocovanie predložených ponúk:

 

 1. Zadávateľ najprv vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia obsahových požiadaviek podľa bodu 6 tejto Výzvy a z hľadiska splnenia požiadaviek na technické parametre predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.

 2. Ak zadávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

 3. Následne zadávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú obsahové požiadavky na ponuku a technické špecifikácie predmetu zákazky a zostaví poradie uchádzačov podľa bodu 8 tejto Výzvy.

 4. Po vyhodnotení ponúk zadávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi zadávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi zadávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk zadávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

 

8. Doplňujúce informácie:

 

 1. Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky budú nad rámec finančných možností zadávateľa alebo predložené ponuky nebudú spĺňať technické špecifikácie predmetu zákazky, ako napríklad ponuka obsahuje obmedzenia resp. výhrady, ktoré sú v rozpore so špecifikáciou, alebo obsahuje iné množstvá alebo iné predmety ako tie, ktoré sú uvedené v špecifikácií predmetu zákazky, a to z dôvodu vzniku neoprávnených nákladov vo väzbe k projektu.

 2. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi.

 3. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby (Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra), b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

 4. Zadávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi zadávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

 5. Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy preukázať, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

9. Odôvodnenie

 

Predmet zákazky sa nedelí na časti, pretože jednotlivé zložky predmetu zákazky sú navzájom súvisiace a objektívne tvoria neoddeliteľný celok a tovary v tomto prípade spolu miestne, časovo a funkčne súvisia.

Zároveň zadávateľ má za to, že predmet zákazky neobsahuje žiadne časti predmetu zákazky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli fungovať, respektíve by mohli byť dodané samostatne.

Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu základu stroja jeho príslušenstva, ktoré tvoria logický celok tým istým dodávateľom, a to jednak z dôvodu - zachovania funkčnosti, kvality a hospodárnosti a efektívnosti.

Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa zadávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a  špecifikácia zadefinovaná v predmetnej Výzve a jej prílohách nijako neobmedzuje väčší prístup k obstarávaniu zo strany malých – stredných podnikov a zároveň nediskriminuje potencionálnych uchádzačov, ktorí by sa mohli prihlásiť do súťaže. Zadávateľ má za to, že dodržiava princípy hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality a nediskriminácie.

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo